Bygg- och projektledning

Bygg- och projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Byggledning

Vi finns på plats under hela eller delar av byggprocessen och hjälper till på plats i fält. Där leder och protokollför vi möten, handlägger frågor inom teknik, tidplan, ekonomi, brand, säkerhet, kvalitet och miljö samt ansvarar för allmänna administrativa frågor under hela byggfasen.

Projektledning

Vi samplanerar, organiserar och leder projekt mot era uppsatta mål i projektet. Därifrån strukturerar vi allt från olika handlar och ekonomi till tidplaner och myndighetskontakter.

Projekteringsledning

Vi leder och samordnar alla olika aktörers arbetsområden i det aktuella projektet – och ser till att allt håller ihop och att alla arbetar effektivt och kvalitativt mot det gemensamma projektmålet.

Arbetsmiljökonsultation

Vi hjälper er med rådgivning och konsultation som rör arbetsmiljöfrågor i det aktuella projektet. Det kan handla om allt från utrustning och inköp av material till utformning av byggarbetsplatsen.

Medling vid intressekonflikter

I projekt med många parter uppstår ibland intressekonflikter kring olika frågor. Det är inget konstigt, men det är viktigt att det löses effektivt, och då krävs ofta en medlande part. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att axla den rollen och hjälper er gärna med medling vid behov.

Lekplatsbesiktningar

Med vår certifierade kompetens kan vi erbjuda säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekutrustning och lekplatser. Alla fastighetsägare med en lekplats på sin fastighet har en skyldighet att se till att deras lekutrustning är säker för användning.

KA enligt PBL

Våra certifierade KA:s har lång erfarenhet och stor sakkunnighet inom plan- och bygglagen, och ser till att alla delar i projektet sköts enligt lag, under alla projektets faser. Det görs bland annat genom en kontrollplan som fastställs av kommunen som därefter kontrolleras av den kontrollansvarige.

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen

Läs mer