Bygg- och projektledning

Bygg- och projektledning

Vi erbjuder professionell och effektiv bygg- och projektledning som hjälper dig att driva ditt projekt framåt mot framgång. Dessutom har vi många års erfarenhet av att hantera och koordinera projekt av olika storlekar och komplexitet inom byggbranschen.

Vi arbetar alltid nära dig som kund för att säkerställa att dina mål och krav för projektet uppnås inom utsatt tid och budget. För, vår målsättning är att upprätthålla högsta kvalitet i det arbete vi utför och dessutom hantera eventuella utmaningar eller problem på effektiva sätt.

Vårt team av erfarna projektledare har gedigen kompetens inom byggbranschen och har förmågan att samarbeta med olika typer av aktörer inom ditt projektet. Vidare är vi väl medvetna om betydelsen av att ha en tydlig kommunikation och transparens genom hela processen för att undvika missförstånd och oönskade fördröjningar.

Vi på MEXL erbjuder Bygg- och Projektleddningstjänster i Västsverige Bygg- och projektledning En av våra tjänster vi på MEXL erbjuder är Bygg- och Projektledning
Byggledning

Vi finns på plats under hela eller delar av din byggprocess och hjälper till på plats i fält. Vi leder och protokollför möten, handlägger frågor inom teknik, tidsplan, ekonomi, brand, säkerhet, kvalitet och miljö. Vidare ansvarar vi för allmänna administrativa frågor under hela byggfasen.

Läs mer om byggledning
Projektledning

Vi samplanerar, organiserar och leder projekt mot dina uppsatta mål i projektet. Därifrån strukturerar vi allt från olika handlar och ekonomi till tidsplaner och myndighetskontakter.

Projekteringsledning

Vi leder och samordnar alla olika aktörers arbetsområden i ditt projekt – och ser till att allt håller ihop. Att alla arbetar effektivt och kvalitativt mot gemensamma projektmål..

Arbetsmiljökonsultation

Vi hjälper dig med rådgivning och konsultation som rör arbetsmiljöfrågor i ditt projekt. Det kan handla om allt från utrustning och inköp av material till utformning av byggarbetsplatsen.

Medling vid intressekonflikter

I projekt med många parter uppstår ibland intressekonflikter kring olika frågor. Det är inget konstigt, men det är viktigt att det löses effektivt, och då krävs ofta en medlande part. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att axla den rollen och hjälper er  med medling vid behov.

Lekplatsbesiktningar

Med vår certifierade kompetens erbjuder vi säkerhetsbesiktning och installationsbesiktning av lekutrustning och lekplatser. Alla fastighetsägare med en lekplats på sin fastighet har en skyldighet att se till att deras lekutrustning är säker för användning.

KA enligt PBL

Våra certifierade KA:s har lång erfarenhet och stor sakkunnighet inom plan- och bygglagen. Vi ser till att alla delar i projektet sköts enligt lag, under alla projektets faser. Detta görs bland annat genom en kontrollplan som fastställs av kommunen som därefter kontrolleras av kontrollansvarige.

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen

Läs mer