Markexploatering och Lantmäteri

Markexploatering
& lantmäteri

Vi på MEXL kan hjälpa din kommun med extra resurser inom markexploatering och Lantmäteri. Vi har erfarna mark- och exploateringsingenjörer som har arbetat länge inom kommunal verksamhet. Som byggherre eller exploatör kan du få stöd genom hela den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen genom att anlita oss. Vi har bred kompetens inom samhällsbyggnad och kan involvera våra tekniska ingenjörer, landskapsarkitekter och projektörer tidigt i processen för att uppnå en hållbar samhälls- och stadsutveckling i enlighet med Agenda 2030.

VI har resurser inom mark- och exploateringstjänster för dig som exploatör eller byggherre Markexploatering & Lantmäteri - MEXL är din byggkonsult genom hela processen Vi på MEXL söker alltid nya talanger. Vill du jobba med oss?
Markexploatering & genomförande

Vi skräddarsyr en lösning efter ditt behov, där vi kan projektleda ditt exploateringsprojekt genom hela exploateringsprocessen från idé- och detaljplaneläggning till genomförande med fastighetsbildning och byggnation. Vi förhandlar och upprättar de köpekontrakt, överenskommelser, servitut och arrenden m.m. som krävs för genomförandet av projekten samt kan vara ditt ombud eller biträde i lantmäteriförrättningar. Vi har även expertis inom plan- och bygglagen och kan därför erbjuda rådgivning, tolka detaljplaner samt hjälpa dig med ansökan om bygglov.

Läs mer om exploatering
Mark- & exploateringsingenjör i din kommun

Med lång erfarenhet av kommunalt arbete inom mark- och exploateringsärenden kan vi fungera som en resurs för din kommun där vi hjälper er med förhandling och upprättande av förekommande markavtal såsom köpekontrakt, servitut, arrenden och tomträttsavtal. Dessutom kan vi vara en resurs vid framtagandet av detaljplaner med fokus på genomförandefrågor och kan upprätta markanvisningsavtal- och exploateringsavtal, eller bistå i arbete med ledningsrätter och upprättande av överenskommelser.

Effektivisering av exploateringsprocessen i din kommun

Vi har stor förståelse för hur arbete behöver bedrivas inom en politiskt styrd organisation. Vi hjälper din kommun med översyn av organisations- och projektstruktur kopplat till projektekonomi och budgetprocess för att få ett effektivare genomförande av exploateringsprojekt från idé- till genomfört och utbyggt projekt.

Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

Ska du stycka av en tomt eller köpa till mark och behöver hjälp med avtal? Behöver du servitut för exempelvis en väg eller överväger ni att bilda en gemensamhetsanläggning för en väg eller att ompröva en befintlig anläggning? Vi ger ge dig råd, förhandlar, upprättar avtal och överenskommelser för att förbereda ditt ärende för en mer kostnadseffektiv handläggning hos Lantmäteriet. Vi kan också vara ditt ombud eller biträde vid lantmäteriförrättningar.

Fastighetsbestämning

Behöver du hjälp med att hitta din fastighetsgräns?
Funderar du på vad ditt servitut innebär för dig eller grannen och vem som har rätt till vad? Vi kan hjälpa dig att hitta din fastighetsgräns eller hjälpa dig att tolka vad ditt servitut innebär. Behöver något bestämmas genom myndighetsbeslut sker det genom en lantmäteriförrättning och vi kan då vara ditt ombud eller biträde under förrättningen.

Exploatördriven detaljplanering

Med erfarenhet av komplexa detaljplaner finns vi här för att hjälpa dig få din idé till verklighet. Vi hjälper dig genom hela planprocessen, från idéskiss, planansökan, framtagande av planhandlingar till en antagen detaljplan. Vi  erbjuder även hjälp med förstudier, visualiseringar, landskapsanalyser, dialogmöten, sol- och skuggstudier och att tolka en gällande detaljplan för att redogöra hur din byggrätt förhåller sig till din nuvarande byggnad.

Detaljplanering & digitaliseringsarbeten i din kommun

Vi har en god kännedom och erfarenhet av hur planprocessen bedrivs i en kommunal organisation och hjälper dig med alla typer av detaljplaner, översiktsplanering, fördjupningar, kvalitets- och gestaltningsprogram samt utredningar. Vi erbjuder även hjälp med att planera och genomföra dialoger med allmänheten, tjänstepersoner, politiker eller exploatörer. Vi har även möjligheten att digitalisera era äldre detaljplaner och sköter hela processen till uppladdningen av detaljplanerna till den Nationella geodataplattformen (NGP).

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Bygg & Projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer