Entreprenadbesiktning och energi

Entreprenadbesiktning
& energi

Vi har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktning och energideklarationer. Vi erbjuder våra tjänster inom entreprenad och energi till både privatpersoner och företag och arbetar med att säkerställa att projekt genomförs på ett korrekt och hållbart sätt. En entreprenadbesiktning kan vara avgörande för att upptäcka eventuella fel eller brister i byggnadsprojektet innan det tas i bruk. Detta gör att du spara pengar, tid och eventuella rättsliga tvister.

Förutom entreprenad är energi en annan viktig aspekt inom byggprojekt. Och vi på MEXL utför energidekartioner som kan hjälpa till att identifiera möjliga energibesparingar och miljöförbättringar. Våra erfarna konsulter arbetar för att leverera högsta kvalitet i våra tjänster och strävar alltid efter att uppfylla dina behov och förväntningar.

Vi kan allt inom entreprenad och energi Vi erbjuder Entreprenadbesiktningar och andra tjänster inom entreprenad och energi Entreprenadbesiktning är en tjänst som vi på MEXL erbjuder inom området entreprenad och energi
Energi och klimat

Våra certifierade energiexperter har lång erfarenhet inom energibesiktning för att främja en effektiv energianvändning vid såväl nybyggnadsprojekt som vid förvaltning av äldre byggnader. Vi tar fram dokumentation som klimat- och energideklarationer samt energibalansberäkningar utifrån de senaste regelverken.

Läs mer om energideklaration
Besiktningar och utredningar

Vi har lång erfarenhet av entreprenadjuridik och våra certifierade besiktningsmän utför entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar. Vi utför alla typer av fasighetsutredningar som bland annat fuktutredning och fel i entreprenad eller fastighet. Med vår samlade kunskap och erfarenhet har vi rätt kompetens för just den utredning du behöver hjälp med.

Lufttäthetsprovning

Vill ni ha ett energieffektivt hus där ni med säkerhet vet att husets klimatskal är tätt? En god lufttäthet har stor betydelse för en bra energianvändning och termisk komfort. Det är dessutom viktigt för att förebygga fuktskador, buller utifrån och minska kostnaderna för uppvärmning.

Vi utför lufttäthetsprovningar när klimatskärmen, gles, reglar och isolering är monterade men inga invändiga ytskikt som gips eller panel.
 Detta för att säkerställa att byggnadens klimatskärm är så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. Luftflödet mäts upp till 50 Pa i undertryck och tömmer huset på luft. När temperaturskillnad finns använder vi oss av värmekamera men annars läcksöker vi för hand.

Kvalitet

Genom vårt kvalitetsledningssystem ger vi dig stöd i ditt arbete för att säkerställa och effektivisera processer mot önskade resultat. Det är en standard som hjälper dig att lägga fokus på ständig förbättring och kundtillfredsställelse och som dokumenteras genom tydliga kvalitetsplaner.

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Bygg- och projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen.

Läs mer