Vibration och buller

Buller och vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Besiktning

Genom att låta oss genomföra en besiktning inför ditt vibrationsalstrande arbete minskar riskerna för oväntade skador och kostnader. Med våra kvalificerade syneförrättningar både före och efter arbetet kan vi bedöma när och var förändringar har skett.

Riskanalys

Ska du utföra arbeten så som sprängningar, pålning, schaktning, packning och spontning krävs en riskanalys för att säkerhetsställa att allt genomförs under säkra former. Vi hjälper dig att göra en väl genomförd riskanalys i tidigt skede. På så sätt kan du lättare planera arbetet, identifiera risker och bedöma hur du undviker dem.

Skadeutredning

Om olyckan är framme hjälper vi till med allt från skadeutredning och -reglering till försäkringsfrågor. Vi genomför grundliga utredningar, upprättar rutiner vid skadeanmälan och bedömer utfall samt eventuell ersättning.

Vibrationsmätning

Med våra vibrationsmätningar slipper du oroa dig för oönskade skador och du får en korrekt analys av hur ditt projekt påverkar omgivningen. Vi bevakar vibrationsvärden och när det närmar sig eller överskrider satta nivåer får du ett sms och vi kan hjälpa till med råd kring hur du ska anpassa arbetena, samt kommer med förslag på kostnadseffektiva åtgärder.

Läs mer om vibrationsmätning
Bullermätning

Vi utför bullermätningar på byggarbetsplatser och i samband med byggarbeten som till exempel pålning eller knackning. Vi mäter och följer buller så du kan avbryta innan Naturvårdsverkets riktlinjer överskrids.

Bygg- & projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen.

Läs mer