Exploatering

Expertis inom detaljplan för ett lyckat exploateringsprojekt

Exploatering

Vi är experter inom exploatering och erbjuder individuella lösningar som är anpassade efter dina önskemål och behov för dina exploateringsprojekt. Från idé- och detaljplaneläggning till fastighetsbildning och byggnation, så projektleder vi och tar hand om hela processen för dina exploateringsprojekt. Vi har lång erfarenhet av avtalsfrågor och upprättande av olika typer av avtal kopplade till exploateringsprojektSom experter på exploateringsprojekt kan vi också erbjuda vår expertis inom plan- och bygglagen för att hjälpa dig med ansökan om bygglov.

Projektledning för framgångsrika exploateringsprojekt

För att säkerställa att ditt exploateringsprojekt når sin fulla potential tar vårt team hand om alla aspekter av processen. Vi hanterar inte bara köpekontrakt, överenskommelser, servitut och arrenden, utan kan också fungera som ditt ombud eller biträde i lantmäteriförrättningar. Dessutom förhandlar och upprättar vi alla nödvändiga avtal för att se till att ditt exploateringsprojekt blir en framgång.

Maximering av din fastighetsinvestering med rätt förutsättningar i detaljplaner

Vi använder våra breda kunskaper och erfarenheter inom exploateringsbranschen för att optimera varje steg i planprocessen. Genom att skapa rätt förutsättningar vid planläggning, hjälper vi dig att maximera potentialen för din mark och dina fastigheter.

Ta ditt exploateringsprojekt till nästa nivå

Så, varför vänta? Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål och dra nytta av din fastighetsinvestering. Med vår hjälp kan du vara säker på att ditt exploateringsprojekt blir en framgång.

Kontakta oss

Exploatering och exploateringsprojekt

Vi utför även andra tjänster inom

Markexploatering & Lantmäteri

Våra mark- och exploateringsingenjörer kan hjälpa dig att driva ditt projekt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen. Hos oss finner du också bred kompetens inom samhällsbyggnad, inklusive tekniska ingenjörer, landskapsarkitekter och projektörer, som kan bidra till en hållbar samhälls- och stadsutveckling enligt Agenda 2030.

Mark- & exploateringsingenjör i din kommun

Med lång erfarenhet av kommunalt arbete inom mark- och exploateringsärenden kan vi fungera som en resurs för din kommun.

Effektivisering av exploateringsprocessen i din kommun

Vi hjälper din kommun med översyn av organisations- och projektstruktur kopplat till projektekonomi och budgetprocess.

Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

Vi ger ge dig råd, förhandlar, upprättar avtal och överenskommelser för att förbereda ditt ärende för en mer kostnadseffektiv handläggning hos Lantmäteriet.

Fastighetsbestämning

Vi kan hjälpa dig att hitta din fastighetsgräns eller hjälpa dig att tolka vad ditt servitut innebär.