Vibrationsmätning

Vibrationsmätning för att säkerställa effektiviteten i ditt projekt

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätning som säkerställer att dina projekt inte skadar omgivningen oavsiktligt. Genom att utföra vibrationsmätningar kan vi ge dig en exakt analys av hur dina projekt påverkar omgivningen. Vi utreder även om det finns ett samband med upplevda skador och de arbeten som faktiskt utförts.

Övervakning av vibrationsvärden

Vi övervakar vibrationsvärdena och ger dig återkoppling i realtid via sms när nivåerna närmar sig eller överstiger de fördefinierade nivåerna. Dessutom hjälper vi dig anpassa ditt arbete för att undvika att vibrationerna överstiger tillåtna nivåer. Vidare ger vi också förslag på kostnadseffektiva åtgärder som minskar vibrationsnivåerna och säkerställer att ditt projekt fortskrider enligt plan.

Fördelarna med vibrationsmätning

Om tredje man påtalar att skador har skett på deras fastighet på grund av dina markarbeten står ni ord mot ord. Med besiktningar och vibrationsmätning har ni ett gott bevisläge för att undvika svåra diskussioner eller kostsamma rättstvister.

Vibrationsmätning – för ett säkert projektgenomförande

Kontakta oss idag så kan vi diskutera dina behov av vibrationsmätning och hur vi kan hjälpa dig till ett säkert och kostnadseffektivt genomförande av dina projekt. Våra kvalificerade tekniker utför våra noga kalibrerade vibrationsmätningar, så att du kan lita på högsta möjliga noggrannhet i våra mätningar.

Kontakta oss om Vibrationsmätning

Vibrationsmätning

Vi utför även andra tjänster inom

Buller & vibration

Vi är specialiserade på att genomföra en rad olika tjänster för vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vidare utför vi  riskanalyser, mätningar och utredningar för att säkerställa att dina projekt genomförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Dessutom erbjuder vi även besiktningar för att säkerställa att all utrustning och anläggningar är i god ordning innan arbetet påbörjas.

Besiktning

Genom att genomföra en besiktning av närliggande byggnation inför ditt vibrationsalstrande arbete har vi en god dokumentation av befintliga skador vilket minskar riskerna för oväntade skador och kostnader och svåra diskussioner.

Riskanalys

Ska du utföra arbeten så som sprängningar, pålning, schaktning, packning och spontning görs en riskanalys som sammanställer känsliga anläggningar och byggnader i omgivningen så att du kan anpassa dina arbeten för att minimera risken att påverka dessa. 

Skadeutredning

Om olyckan är framme hjälper vi till med allt från skadeutredning och -reglering till försäkringsfrågor samt kontakten med fastighetsägaren.

Bullermätning

Vi utför bullermätningar på byggarbetsplatser och i samband med byggarbeten som till exempel pålning eller knackning.